ตำรวจไทยขอโทษดาราไต้หวันขู่กรรโชกทรัพย์ | ป


กรุงเทพฯ (AP) — ผู้บัญชาการตำรวจของไทยกล่าวขอโทษเมื่อวันอังคาร หลังจากเจ้าหน้าที่ 7 นายถูกสอบสวนในข้อหากรรโชกเงินจากนักแสดงหญิงชาวไต้หวันที่เดินทางมาพักผ่อนที่กรุงเทพฯ

นักแสดงหญิง ชาร์ลีน อัน โพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าเธอกำลังเดินทางด้วยรถแท็กซี่กับเพื่อน ๆ หลังจากเที่ยวกลางคืนในเมืองหลวงของไทย เมื่อพวกเขาถูกหยุดและตรวจค้นที่จุดตรวจในช่วงเช้ามืดของวันที่ 5 มกราคม เธอบอกว่าเธอถูกคุกคามด้วยอาชญากร ข้อหามีบุหรี่ไฟฟ้าและต่อมาจ่ายไป 27,000 บาท ($820) ก่อนที่พวกเขาจะออกไปได้

หน้านี้ต้องใช้ Javascript

จำเป็นต้องมี Javascript เพื่อให้สามารถอ่านเนื้อหาพรีเมียมได้ โปรดเปิดใช้งานในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

kAm%H@ 42AE2:?ง[ EH@ D6?:@C D6C862?E >2;@CD 2?5 E9C66 D6C862?ED H9@ H6C6 2E E96 4964<A@:?E H6C6 EC2?D76CC65 E@ :?24E:G6 A@D:E:@?D H9:=6 E96 :?G6DE:82E:@? 😀 @?8@:?8[ A@=:46 D2:5]ค^แอม

kAm“%96C6 2C6 DE:== >2?J 8@@5 A@=:46](6 >FDE 6?4@FC286 E96 8@@5 @?6D 2?5 562= H:E9 E96 325 @?6D[Q A@=:46 v6?] s2>C@?8D2< z:EE:AC2A2D E@=5 C6A@CE6CD 2E A@=:46 9625BF2CE6CD]k^Am

kAmQx H@F=5 =:<6 E@ DEC6DD E92E @FC 4:EJ 92D =@ED @7 G:D:E@CD 4@>:?8]x>>:8C2E:@? A@=:46[ E@FC:DE A@=:46 2?5 =@42= A@=:46 >FDE E2<6 E96 36DE 42C6 @7 E@FC:DED] p?5 7@C E96 ::4:56?E E92E 92D 92AA6?65[ :7 E96C6 😀 HC@?85@:?8[ 2D E96 9625 @7 E96 @C82?:K2E:@?[ x 2A@=@8:K6 E@ E96 G:4E:>D 27764E65 3J H92E 92AA6?65[” 96 D2:5]ค^แอม

kAmp?J@?6 7@F?5 8F:=EJ H:== 36 AF?:D965[ 96 D2:5]ค^แอม

kAm%92: A@=:46 62C=:6C 56?:65 E96 244FD2E:@? 2?5 DF886DE65 E92E E96 24EC6DD H2D :?E@I:42E65 2?5 925 ?@E 366? 23=6 E@ AC@5F46 EC2G6= 5@4F>6?ED[ A@DD:3=J 3642FD6 @7 2 =2?8F286 32CC:6C] !@=:46 H6C6 F?23=6 E@ AC@5F46 G:56@D 7C@> 3@5J 42>6C2D 7C@> E96 ?:89E[ 244@C5:?8 E@ =@42= >65:2]ค^แอม

ลิขสิทธิ์ 2023 ดิแอสโซซิเอตเต็ทเพรส สงวนลิขสิทธิ์. เนื้อหานี้ห้ามเผยแพร่ ออกอากาศ เขียนซ้ำหรือแจกจ่ายซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตข่าวต้นฉบับ